Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις (“Συμφωνία”) ορίζουν τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου ditraveler.com (“Ιστότοπος” ή “Υπηρεσία”) και οποιoνδήποτε σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών του (συλλογικά, “Υπηρεσίες”). Αυτή η Συμφωνία είναι νομικά δεσμευτική μεταξύ εσάς (“Χρήστης”, “εσείς” ή “σας”) και της De-Light Traveler (που δραστηριοποιείται ως “DLT”, “εμείς”, “εμάς” ή “μας”), εάν προχωρήσετε σε αυτήν τη συμφωνία για λογαριασμό μιας επιχείρησης ή άλλης νομικής οντότητας, δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία να δεσμεύσετε την εν λόγω οντότητα με αυτήν τη συμφωνία, οπότε οι όροι “Χρήστης”, “εσείς” ή “σας” θα αναφέρονται σε αυτήν την οντότητα. Εάν δεν έχετε τέτοια εξουσιοδότηση ή εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας συμφωνίας, δεν πρέπει να αποδεχτείτε αυτήν τη συμφωνία και δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους όρους της παρούσας Συμφωνίας. Αναγνωρίζετε ότι αυτή η Συμφωνία είναι μια σύμβαση μεταξύ εσάς και της DLT, παρόλο που είναι ηλεκτρονική και δεν έχει υπογραφεί φυσικά από εσάς, και διέπει τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς και Υπηρεσίες.

Πίνακας περιεχομένων

  1. Σύνδεσμοι με άλλους πόρους
  2. Απαγορευμένες χρήσεις
  3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  4. Περιορισμός ευθύνης
  5. Διαχωρισιμότητα
  6. Αλλαγές και τροποποιήσεις
  7. Αποδοχή των όρων αυτών
  8. Επικοινωνία μαζί μας

 

Σύνδεσμοι με άλλους πόρους

Παρόλο που ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες ενδέχεται να συνδέονται με άλλους πόρους (όπως ιστότοπους, εφαρμογές για κινητά κ.λπ.), δεν υπονοούμε, άμεσα ή έμμεσα, καμία έγκριση, συσχέτιση, χορηγία, έγκριση ή σχέση με οποιονδήποτε συνδεδεμένο πόρο, εκτός εάν αναφέρεται ρητά εν τούτω. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για την εξέταση ή την αξιολόγηση και δεν εγγυόμαστε τις προσφορές οποιωνδήποτε επιχειρήσεων ή ιδιωτών ή το περιεχόμενο των πόρων τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για τις ενέργειες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο οποιωνδήποτε άλλων τρίτων. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις νομικές δηλώσεις και άλλους όρους χρήσης οποιουδήποτε πόρου στον οποίο αποκτάτε πρόσβαση μέσω συνδέσμου στον Ιστότοπο. Η σύνδεσή σας με οποιουσδήποτε άλλους πόρους εκτός τοποθεσίας γίνεται με δική σας ευθύνη.

 

Απαγορευμένες χρήσεις

Εκτός από άλλους όρους όπως ορίζονται στη Συμφωνία, απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου: (α) για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. (β) Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου για: (α) οποιοδήποτε παράνομο σκοπό, (β) για να παροτρύνουν άλλους να εκτελούν ή να συμμετέχουν σε παράνομες ενέργειες, (γ) για την παραβίαση οποιωνδήποτε διεθνών, ομοσπονδιακών, περιοχικών ή κρατικών κανονισμών, κανόνων, νόμων ή τοπικών κανονισμών, (δ) για την παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας μας ή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων, (ε) για την παρενόχληση, καταχρηστική χρήση, προσβολή, βλάβη, συκοφαντία, δυσφήμιση, εκφοβισμό ή διάκριση βάσει φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, εθνικότητας, ηλικίας, εθνικής καταγωγής ή αναπηρίας, (στ) για την υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών, (ζ) για τη μεταφόρτωση ή μετάδοση ιών ή οποιουδήποτε άλλου κακόβουλου κώδικα που θα επηρεάσει οποιαδήποτε λειτουργία ή λειτουργία του Ι (ζ) να ανεβάζετε ή να μεταδίδετε ιούς ή οποιοδήποτε άλλο είδος κακόβουλου κώδικα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τρόπο που θα επηρεάσει τη λειτουργικότητα ή τη λειτουργία του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων, ή του Διαδικτύου·. (η) για “spam”, “phish”, “pharm”, πρόσχημα, “spider”, “crawl” ή “scrape”. (i) για οποιοδήποτε άσεμνο ή ανήθικο σκοπό· ή (i) να παρενοχλείτε ή να παρακάμπτετε τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων, ή του Διαδικτύου. Διατηρούμε το δικαίωμα να τερματίσουμε τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από μέρους σας για παραβίαση οποιασδήποτε από τις απαγορευμένες χρήσεις.

Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

 “Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας” σημαίνει όλα τα παρόντα και μελλοντικά δικαιώματα που παρέχονται από νόμο, κοινό δίκαιο ή δικαιοσύνη σε ή σε σχέση με οποιαδήποτε πνευματικά δικαιώματα και συγγενικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, σχέδια, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις, υπεραξία και το δικαίωμα μήνυσης για μεταβίβαση , δικαιώματα σε εφευρέσεις, δικαιώματα χρήσης και όλα τα άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε κάθε περίπτωση είτε είναι καταχωρισμένα είτε μη καταχωρισμένα και συμπεριλαμβανομένων όλων των αιτήσεων και δικαιωμάτων υποβολής αίτησης και χορήγησης, δικαιώματα για αξίωση προτεραιότητας από αυτά τα δικαιώματα και όλα τα παρόμοια ή ισοδύναμα δικαιώματα ή μορφές προστασίας και οποιαδήποτε άλλα αποτελέσματα πνευματικής δραστηριότητας που υπάρχουν ή θα υφίστανται τώρα ή στο μέλλον σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Η παρούσα Συμφωνία δεν μεταβιβάζει σε εσάς καμία πνευματική ιδιοκτησία που ανήκει στην DLT ή τρίτα μέρη και όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα σε και σε αυτήν την ιδιοκτησία θα παραμείνουν (μεταξύ των μερών) αποκλειστικά στην DLT.

Όλα τα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες, είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της DLT ή των δικαιοπαρόχων της. Άλλα εμπορικά σήματα, σήματα υπηρεσιών, γραφικά και λογότυπα που χρησιμοποιούνται σε σχέση με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες μπορεί να είναι εμπορικά σήματα άλλων τρίτων. Η χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών από εσάς δεν σας παρέχει κανένα δικαίωμα ή άδεια να αναπαράγετε ή να χρησιμοποιείτε με άλλον τρόπο οποιοδήποτε εμπορικό σήμα DLT ή τρίτων.

Περιορισμός της ευθύνης

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η DLT, οι θυγατρικές της, διευθυντές, στελέχη, υπάλληλοι, πράκτορες, προμηθευτές ή δικαιοπάροχοι δεν θα ευθύνονται έναντι οποιουδήποτε προσώπου για οποιαδήποτε έμμεση, τυχαία, ειδική, τιμωρητική, κάλυψη ή αποθετική ζημιά (συμπεριλαμβανομένων , χωρίς περιορισμό, ζημιές για διαφυγόντα κέρδη, έσοδα, πωλήσεις, υπεραξία, χρήση περιεχομένου, αντίκτυπο στην επιχείρηση, διακοπή της επιχείρησης, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας) όπως και να προκληθεί, σύμφωνα με οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, σύμβαση, αδικοπραξία, εγγύηση, παράβαση νομοθετικής υποχρέωσης, αμέλεια ή κάτι άλλο, ακόμη κι αν το υπόχρεο μέρος έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών ή θα μπορούσε να είχε προβλέψει τέτοιες ζημιές. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η συνολική ευθύνη της DLT και των θυγατρικών της, αξιωματούχων, υπαλλήλων, αντιπροσώπων, προμηθευτών και δικαιοπαρόχων που σχετίζονται με τις υπηρεσίες θα περιορίζεται σε ένα ποσό που δεν θα υπερβαίνει το ένα δολάριο ή σε τυχόν ποσά που έχουν πράγματι καταβληθεί σε μετρητά από εσάς στην DLT για την προηγούμενη περίοδο ενός μήνα πριν από το πρώτο γεγονός ή περιστατικό που δημιουργεί τέτοια ευθύνη. Οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις ισχύουν επίσης εάν αυτή η διαδικασία δεν σας αποζημιώνει πλήρως για τυχόν απώλειες ή αποτυγχάνει στον ουσιαστικό σκοπό της.

Διαχωρισιμότητα

Όλα τα δικαιώματα και οι περιορισμοί που περιέχονται στην παρούσα Συμφωνία μπορούν να ασκηθούν, θα ισχύουν και θα δεσμεύουν μόνο στο βαθμό που δεν παραβιάζουν την ισχύουσα νομοθεσία και προορίζονται να περιορίζονται στον βαθμό που απαιτείται ώστε να μην καταστήσουν την παρούσα Συμφωνία παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη. Εάν οποιαδήποτε διάταξη ή τμήμα οποιασδήποτε διάταξης της παρούσας συμφωνίας κριθεί παράνομη, άκυρη ή ανεφάρμοστη από δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, η πρόθεση των μερών είναι οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτής να αποτελέσουν τη συμφωνία τους σε σχέση με αντικείμενο του παρόντος, και όλες αυτές οι υπόλοιπες διατάξεις ή τμήματα αυτών θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και ισχύ.

Αλλαγές και τροποποιήσεις

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε την παρούσα Συμφωνία ή τους όρους της που σχετίζονται με τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας. Όταν το κάνουμε, θα αναθεωρήσουμε την ενημερωμένη ημερομηνία στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Ενδέχεται επίσης να σας παρέχουμε ειδοποίηση με άλλους τρόπους κατά την κρίση μας, όπως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που έχετε παράσχει.

Μια ενημερωμένη έκδοση της παρούσας Συμφωνίας θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μετά την δημοσίευση της αναθεωρημένης Συμφωνίας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της αναθεωρημένης Συμφωνίας (ή άλλης πράξης που καθορίζεται εκείνη τη στιγμή) θα συνιστά τη συγκατάθεσή σας σε αυτές τις αλλαγές.

Αποδοχή αυτών των όρων

Αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει την παρούσα Συμφωνία και συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της. Με την πρόσβαση και τη χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από την παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας, δεν έχετε εξουσιοδότηση για πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών. Αυτή η πολιτική όρων και προϋποθέσεων δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του “Website Policies”.

Επικοινωνία μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, ανησυχίες ή παράπονα σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, σας ενθαρρύνουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία:

https://dItraveler.com

ditraveler@yahoo.com

Αυτό το έγγραφο ενημερώθηκε τελευταία φορά στις: 13 Μαρτίου 2023